Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

SKATEMILL Hradec Králové

1. Úvodní ustanovení

1.1
Tyto smluvní podmínky (dále jen „smluvní podmínky“)  společnosti B.O.WIND s.r.o. se sídlem Na Ladech206/13, Liberec, PSČ: 460 01, IČ: 28733941, DIČ: CZ28733941, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29423 (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě dohody o poskytnutí služby (dále jen „služba“) a kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Služby se týká využití trenérských služeb ve Skatemill centru v Hradci Králové, ul. Fričova. Skatemill centrum provozuje výuku bruslení na trenažéru Skatemill a doplňkové tréninkové služby. Objednávku je možné vytvořit po zaregistrování na internetové adrese www.hokej-hradec.cz,

1.2
Smluvní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání stroje a tréninkových služeb další související právní vztahy. Součástí smluvních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

 

2. Uživatelský účet

2.1
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání a rezervaci trenažéru (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět rezervaci i prostřednictvím telefonu uvedeného na webových stránkách provozovatele.

2.2
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za důsledky porušení této povinnosti kupujícím.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1
Registrací a dokončením objednávky – rezervace termínu - uzavírá kupující kupní smlouvu s provozovatelem. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (nejsme plátci DPH). Kupující se zavazuje oznámit provozovateli min. 5 hodin před objednaným termínem případné zrušení zadané rezervace. Zrušením rezervace zaniká kupní smlouva a dále neplynou žádné finanční. Zrušení rezervace je možné provést v rámci uživatelského účtu kupujícího nebo telefonicky.

3.2
Rezervační formulář obsahuje informace o termínu, osobě a věku účastníka a kontaktní spojení. Objednávku odešle kupující provozovateli elektronicky prostřednictvím webového rozhraní provozovatele. Údaje uvedené v rezervaci jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel automaticky po obdržení rezervace potvrdí rezervaci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.3
Kupující bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně smluvních podmínek).

3.4
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti či bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

V případě platby převodem na účet provozovatele sdělí kupující osobně nebo elektronickou poštou provozovateli fakturační údaje.

4.2
Kupní cena je splatná při platbě v hotovosti ihned při poskytnutí služby nebo v dohodnutý termín v případě platby bankovním převodem. Splatnost u bankovního převodu je max. 14 dní od data vystavení.

Kupní cena za více lekcí může být taktéž zaplacena předem, hotově nebo bankovním převodem. Kupující v tomto případě obdrží doklad na čerpání uvedeného počtu lekcí (dále jen „permanentka“). Do permanentky trenér zapíše při poskytnutí služby čerpání předplatného.

4.3
Případné slevy z ceny služeb poskytnuté provozovatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající v individuálních případech jinak.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1
Odstoupit od smlouvy může kupující formou zrušení rezervace – viz bod 3.1 elektronicky přes uživatelský účet nebo telefonicky. Provozovatel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy kupující podstatným způsobem opakovaně porušuje smluvní podmínky nebo návštěvní řád.

5.2
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a služba nebude poskytnuta.

5.3
Kupující bere na vědomí, že pokud nevyčerpá případné předplatné služeb zakoupené formou permanentky, nebude mu provozovatelem vrácena ani alikvotní část předplatného.

 

6. Prohlášení

6.1
Provozovatel prohlašuje, že splňuje všechny podmínky a potřebná oprávnění pro provozování trenažéru Skatemill. Dále prohlašuje, že stroj je vyroben a provozován podle platných norem a jsou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy.

6.2

Všechny potřebné dokumenty jsou k dispozici v provozovně Skatemill v Hradci Králové a na vyžádání mohou být předloženy.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem.

7.2
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní provozovatele. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

7.3
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1
Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům provozovatele a jeho smluvních partnerů, jako jsou například trenéři nebo jiní poskytovatelé služby.

8.2
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení provozovateli. Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytujících službu a správce webu nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

8.3
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.4
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.5
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným provozovateli elektronicky nebo telefonicky.

8.6
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci poskytnout.

8.7
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, zbožím nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních a jiných sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.8
Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2
Změny a doplňky kupní smlouvy či smluvních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4
Kontaktní údaje provozovatele:

B.O.WIND s.r.o. se sídlem Na Ladech206/13, Liberec, PSČ: 460 01, IČ: 28733941 Korespondenční a reklamační adresa:

B.O.WIND s.r.o., P.O.BOX 53, 500 03 Hradec Králové, info@hokej-hradec,cz,

+420 606 378 172

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2016